Una fonamentació sòlida, segura i d’alta qualitat és l’aspecte més important que determinarà els anys de vida útil de la casa construïda. Les feines de rectificació d’estructures de fonamentació resulten complexes i tenen un cost molt elevat, per la qual cosa l’etapa de fonamentació d’un edifici requereix la màxima atenció. La nostra empresa du a terme totes les fases necessàries del procés de fonamentació i en particular:

  • L’anàlisi i la valoració de la mena de terreny que es desitja fonamentar i el càlcul de la profunditat l’excavació per a la col·locació dels fonaments.
  • el càlcul dels volums i el grau de complexitat dels treballs de fonamentació, així com l’elaboració dels plans d’execució.
  • la selecció dels materials més adequats per a la fonamentació.
  • la construcció dels fonaments de la casa.

Cal subratllar que la construcció de la fonamentació es durà a terme sempre en funció de la mena de càrrega que suportarà el terreny. L’ajudem a calcular adequadament el pes dels materials de construcció, tot tenint en compte les particularitats de la construcció de la coberta de la teulada, que tenen un impacte sobre la càrrega total. Vostè pot contractar els nostres serveis per aixecar fonaments de diverses menes, tals com fonaments correguts, fonaments de formigó i lloses de fonamentació. Duem a terme un procés personalitzat per a l’execució de l’etapa de fonamentació, cosa que garanteix la qualitat i la rapidesa de la realització de les obres.