Per realitzar aquesta mena de feines d’instal·lació i muntatge elèctric cal garantir l’existència d’un corrent elèctric. Aquesta mena d’obres no poden realitzar-se sense una fase de preparació prèvia que tingui en compte els aspectes següents:

  • càlcul correcte del volum de feines que cal dur a terme.
  • selecció de l’equipament necessari per realitzar les feines d’instal·lació i muntatge elèctric.
  • selecció de l’equipament més adequat, tot atenent a la mena de muntatge i els materials que s’empraran.
  • estudi previ de la mena de suport del muntatge necessari amb consideració de la càrrega calculada, la manera de fixació i l’equipament tècnic.

La qualitat de realització de les feines d’instal·lació i muntatge elèctric dependrà directament de la qualificació dels especialistes que les portin a terme. Per aquest motiu la nostra empresa assigna aquestes feines exclusivament a professionals amb experiència capaços d’executar aquesta mena d’obra, dins del termini i amb qualitat alta.

Alguns d’aquests serveis són:

  • anàlisi i diagnosi del conjunt del cablatge elèctric, localització del punt de discontinuïtat del circuit elèctric.
  • subministrament del quadre elèctric i qualsevulla mena de muntatge i instal·lació.
  • reparació d’equips elèctrics o substitució.
  • instal·lació de cables elèctrics i de televisió.
  • feines d’instal·lació, substitució o renovació d’endolls, interruptors i resta de dispositius.
  • instal·lació de quadres elèctrics i altres serveis complementaris.